Obowiązki Klienta

Do obowiązków leżących po stronie Klienta należy:

  1. Wskazanie lokalizacji pomieszczenia węzła cieplnego – na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.
  2. Upoważnienie Veolii Energia Warszawa do występowania o pozyskanie pozwolenia na budowę w imieniu Klienta.
  3. W przypadku koniecznym zaleca się także wymianę okien w pomieszczeniu węzła cieplnego na okna wykonane z PCV wraz z siatką zabezpieczającą oraz kratą stałą.
  4. Zakup i podłączenie w powrotny rozdzielacz naczynia ciśnieniowego (wzbiorczego) wraz z osprzętem, zawór bezpieczeństwa i manometr, chodzi tu o zabezpieczenie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania z uwagi na zmianę sposobu jej zasilania. Dotychczas takie urządzenia były zamontowane w węźle grupowym. Urządzenie jest dobrane w opracowanej przez nas dokumentacji technicznej węzła cieplnego. Dane techniczne do jego zakupu przekażemy Państwu podczas Komisji wprowadzenia Wykonawcy na budowę węzła cieplnego.

Ważne: Naczynie ciśnieniowe (wzbiorcze) należy zgłosić do Urzędu Nadzoru Technicznego właściwego dla danej dzielnicy. Dokument ten należy nam przedstawić na dzień przełączenia zasilania w ciepło z nowego indywidualnego węzła cieplnego (warunek przełączenia).

  1. Podłączenie istniejącej instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania do rozdzielaczy w nowym węźle cieplnym wraz z armaturą odcinającą, termometrami i manometrami – na etapie realizacji.

Podłączenie istniejącej instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku do nowego indywidualnego węzła cieplnego nie powoduje konieczności wykonywania jej remontu lub wymiany.

Pomieszczenie przeznaczone na przyszły węzeł indywidualny

Uporządkowanie instalacji

Prosimy o uporządkowanie / usunięcie następujących instalacji znajdujących się w pomieszczeniu przeznaczonym na indywidualny węzeł cieplny:

  1. Usunięcie grzejników.
  2. Wprowadzenie kabli elektrycznych w odpowiednie obudowy.
  3. Wprowadzenie kabli telewizyjnych w odpowiednie obudowy.
  4. Usunięcie sieci gazowej lub połączeń gwintowanych na sieci gazowej oraz kurków gazowych z zamianą na zawory kulowe spawane.
  5. Osłonięcie instalacji wodociągowej i wodno – kanalizacyjnej materiałem ochronnym zabezpieczającym rury przed roszeniem się wody.

Prosimy o sprawdzenie czy w tzw. „elektrycznej tablicy administracyjnej” w budynku znajduje się wolne miejsce, do którego będzie mozna podłączyć instalację elektryczną nowego węzła cieplnego wraz z zabezpieczeniami.

Nowy indywidualny węzeł cieplny wybudowany w ramach Projektu

Aktualizacja dokumentów (umowa, zlecenia)

W celu aktualizacji dokumentów (umowa, zlecenia) związanych z wybudowaniem węzła indywidualnego w Państwa budynku prosimy o kontakt z Biurem Sprzedaży Veolia Energia Warszawa pod numerem telefonu 22 658 58 58, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15.

Ważna informacja:

Indywidualny węzeł cieplny, budowany w ramach Projektu, wykonany będzie w zakresie modułu centralnego ogrzewania dla potrzeb instalacji wewnętrznej budynku z możliwością doposażenia w moduł c.w.u. wg poniżej opisanych zasad. Jeżeli planują Państwo doposażenie węzła w moduł ciepłej wody użytkowej prosimy o jak najszybsze skontaktowanie się z naszymi przedstawicielami – numery telefonów oraz adresy e-mail poniżej.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami doposażenie w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w Projekcie pt. „Budowa sieci ciepłowniczej celem likwidacji lokalnych źródeł niskiej emisji na osiedlu Skorosze w Warszawie” będzie odbywało się według następujących zasad.

Klienci/Odbiorcy (spółdzielnie, wspólnoty itd.,), którzy podejmą decyzję odnośnie doposażenia nowowybudowanego indywidualnego węzła cieplnego w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) przed lub w trakcie realizacji prac inwestycyjnych związanych z budową indywidualnego węzła cieplnego w należącym do Klienta/Odbiorcy budynku otrzymają moduł ciepłej wody użytkowej c.w.u. wraz z montażem bez ponoszenia opłat.

Natomiast Klienci/Odbiorcy, którzy podejmą decyzję o doposażeniu nowowybudowanego indywidualnego węzła cieplnego w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) po zakończeniu prac inwestycyjnych związanych z realizacją projektu budowy węzłów indywidualnych w należącym do Klienta/Odbiorcy budynku będą musieli wnieść opłatę wg obowiązujących w momencie przekazania do Veolii Energia Warszawa zgłoszenia dotyczącego chęci doposażenia nowowybudowanego indywidualnego węzła cieplnego w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).

W obydwu powyższych przypadkach przygotowanie projektu, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz podłączenie do nowowybudowanych indywidualnych węzłów cieplnych znajduje się po stronie Klienta/Odbiorcy.

W przypadku Państwa zainteresowania doposażeniem węzła w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) prosimy o kontakt telefoniczny lub pocztą e-mail z naszymi przedstawicielami, którzy udzielą szczegółowych informacji (zarówno w kwestiach technicznych jak i finansowych) w tej sprawie.

Informacji udziela:

Pan Marek Polewiak
tel. 22 658 50 50,
e-mail: marek.polewiak@veolia.com

Pan Piotr Jasnorzewski
tel. 22 658 50 38,
e-mail: piotr.jasnorzewski@veolia.com
lub e-mail: vew.konkurencyjnosc@veolia.com

Dokumenty konieczne do zawarcia umowy na doposażenie węzła c.o. w moduł ciepłej wody użytkowej dla różnych podmiotów

Sieci Warszawy 2